اجتماعی

مصاحبه با خانم باربارا مینوزو BARBARA MINUZZO -مسئول ارشد هماهنگی در زمینه حفظ موارد ایمنی از بیمارستان سلطنتی کودکان ملبورن

مصاحبه با خانم باربارا مینوزو BARBARA MINUZZO -مسئول ارشد هماهنگی در زمینه حفظ موارد ایمنی از بیمارستان سلطنتی کودکان ملبورن

16/09/1394  مصاحبه با خانم باربارا مینوزو BARBARA MINUZZO -مسئول ارشد هماهنگی در زمینه حفظ موارد ایمنی از بیمارستان سلطنتی کودکان ملبورن