اجتماعی

بسوی دنیایی بهتر-کنفرانس ملبورن-16 اپریل 2022/گفتگو با آقای بهزاد اقراری از اعضای موسسه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا

بسوی دنیایی بهتر-کنفرانس ملبورن-16 اپریل 2022/گفتگو با آقای بهزاد اقراری از اعضای موسسه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا

12/04/2022  بسوی دنیایی بهتر-کنفرانس ملبورن-16 اپریل 2022/گفتگو با آقای بهزاد اقراری از اعضای موسسه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا


بسوی دنیایی بهتر-کنفرانس ملبورن-16 اپریل 2022

گفتگو با آقای بهزاد اقراری از اعضای موسسه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منطقه وایت هورس در ملبورن استرالیا

رادیونشاط...آیدا مهدیزاده

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 0422615864 تماس حاصل نمایید و یا پیغام بفرستید.