کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ رفت وغزلم چشم به راهش نگران شد/ شاعر:حامد عسگری/ گوینده: فاطمه ملکی

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ رفت وغزلم چشم به راهش نگران شد/ شاعر:حامد عسگری/ گوینده: فاطمه ملکی

06/05/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ رفت وغزلم چشم به راهش نگران شد/ شاعر:حامد عسگری/ گوینده: فاطمه ملکی


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ رفت وغزلم چشم به راهش نگران شد/ شاعر:حامد عسگری/ گوینده: فاطمه ملکی