حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: معرفی گروه مشاوره آریا شامل

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: معرفی گروه مشاوره آریا شامل

13/07/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه: معرفی گروه مشاوره آریا شامل


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

-موضوع برنامه: معرفی گروه مشاوره آریا شامل

تاریخچه فعالیت گروه، نوع ویزا، خدمات گروه در ایران و استرالیا، مقاطع تحصیلی، تنوع متقاضیان از لحاظ ملیت و محل اقامت

#رادیونشاط...#ناهیدامامی