طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (74) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به دوستداران عدد 74

ایستگاه خبر (74) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه  بصورت ویژه تقدیم میشود به دوستداران عدد 74

26/07/2022  ایستگاه خبر (74) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/ این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به دوستداران عدد 74


ایستگاه خبر (74) 

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا

اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز

تهیه کننده : خسرو محمودیان

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به دوستداران عدد 74

----------- 

 شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/