کتاب گویا-دکلمه-داستان

شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 30

شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 30

29/07/2022  شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 30


شاه کشتار نکرد، اثر صادق زیبا کلام با صدای نویسنده کتاب/قسمت 30