حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه:انتخاب شهر محل تحصیل

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه:انتخاب شهر محل تحصیل

08/09/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/-موضوع برنامه:انتخاب شهر محل تحصیل


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

جلسه پنجم:
موضوع برنامه: انتخاب شهر محل تحصیل
عنوان مطالب:
1. ایالت‌ها و قلمروهای استرالیا
2. معیارهای انتخاب شهر محل تحصیل
3. مزایای تحصیل در مناطق رجینال استرالیا
4. شهریه مدارس برای فرزندان دانشجویان

#رادیونشاط..#ناهیدامامی