اجتماعی

معرفی سرویس تلفنی گروه w2w به زبان‌های مختلف از جمله فارسی به پناهجویان در استرالیا/گفتگو با خانم کاملیا نوروزی عضو فعال گروه w2w

معرفی سرویس تلفنی گروه w2w به زبان‌های مختلف از جمله فارسی به پناهجویان در استرالیا/گفتگو با خانم کاملیا نوروزی عضو فعال گروه w2w

13/10/2022  معرفی سرویس تلفنی گروه w2w به زبان‌های مختلف از جمله فارسی به پناهجویان در استرالیا/گفتگو با خانم کاملیا نوروزی عضو فعال گروه w2w


معرفی سرویس تلفنی گروه w2w به زبان‌های مختلف از جمله فارسی به پناهجویان در استرالیا

گفتگو با خانم کاملیا نوروزی عضو فعال گروه w2w

افرادی که شاهد جنگ هستند آسیب‌های اجتماعی و فردی متعددی رو تجربه خواهند کرد. Witness 2 war با ارائه سرویس تلفنی به زبان‌های مختلف از جمله فارسی به پناهجویان کمک می‌کند تا مشکلات خود را مطرح کنند و از این طریق به سازمان‌های مربوطه ارجاع داده خواهند شد.

رادیونشاط..ناهید امامی