علمی ، فن آوری

دکتر مجید ابراهیمی از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا در مسیر درمان سرطان ، با روش نوین فیلتر سلولهای سرطانی

دکتر مجید ابراهیمی از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا  در مسیر درمان سرطان ، با روش نوین فیلتر سلولهای سرطانی

02/10/1394  دکتر مجید ابراهیمی از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا در مسیر درمان سرطان ، با روش نوین فیلتر سلولهای سرطانی