حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:طلاق و دادگاه هاي خانواده در استراليا

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:طلاق و دادگاه هاي خانواده در استراليا

29/10/2022  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:طلاق و دادگاه هاي خانواده در استراليا


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی" وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو:طلاق و دادگاه هاي خانواده در استراليا

-آيا اقدام برای طلاق مي‌تواند به آينده حضانت فرزندانم تاثير بگذارد؟
-سازوكارها و رويه دادرسی خانواده در استراليا
-آيا اقدام برای طلاق مي‌تواند به آينده حضانت فرزندانم تاثير بگذارد؟

#رادیونشاط.. #ناهیدامامی