کتاب گویا-دکلمه-داستان

رها کردن،طریقت تسلیم(فصل اول معرفی)نویسنده:دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/-کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

رها کردن،طریقت تسلیم(فصل اول معرفی)نویسنده:دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/-کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

03/11/2022  رها کردن،طریقت تسلیم(فصل اول معرفی)نویسنده:دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/-کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی


رها کردن،طریقت تسلیم(فصل اول معرفی)/نویسنده:دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی

کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

نگاهی متفاوت و نمادین به ضمیر، روان و ذهن انسان