حقوقی

آیا با ویزاهای 3 و یا 5 ساله استرالیا می توان به خارج از کشور مسافرت کرد؟ / پاسخ به سئولات مهم در خصوص مهاجرت و پناهندگان در استرالیا

آیا با ویزاهای 3 و یا 5 ساله استرالیا می توان به خارج از کشور مسافرت کرد؟ /  پاسخ به سئولات مهم در خصوص مهاجرت و پناهندگان در استرالیا

24/12/2015  آیا با ویزاهای 3 و یا 5 ساله استرالیا می توان به خارج از کشور مسافرت کرد؟ / پاسخ به سئولات مهم در خصوص مهاجرت و پناهندگان در استرالیا