کتاب گویا-دکلمه-داستان

رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 3 آناتومی احساسات) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 3 آناتومی احساسات) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

15/11/2022  رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 3 آناتومی احساسات) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی


رها کردن،طریقت تسلیم(فصل 3 آناتومی احساسات)نویسنده:دیوید هاکینز

مترجم: امیر قانعی

-کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

نگاهی متفاوت و نمادین به ضمیر، روان و ذهن انسان