کتاب گویا-دکلمه-داستان

رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 4 افسردگی و دل مردگی) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 4 افسردگی و دل مردگی) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

22/11/2022  رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 4 افسردگی و دل مردگی) نویسنده: دیوید هاکینز/مترجم: امیر قانعی/کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی


رها کردن، طریقت تسلیم (فصل 4 افسردگی و دل مردگی) نویسنده: دیوید هاکینز

مترجم: امیر قانعی

کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا با خوانش سجاد سعدی

نگاهی متفاوت و نمادین به ضمیر، روان و ذهن انسان