اجتماعی

گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا/موضوع: فعالیت‌های کانون ایرانیان ویکتوریا در حمایت از خیزش مردم ایران

گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا/موضوع: فعالیت‌های کانون ایرانیان ویکتوریا در حمایت از خیزش مردم ایران

24/11/2022  گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا/موضوع: فعالیت‌های کانون ایرانیان ویکتوریا در حمایت از خیزش مردم ایران


گفتگو با خانم افروز رحیمیان، رئیس کانون ایرانیان ویکتوریای استرالیا

موضوع: فعالیت‌های کانون ایرانیان ویکتوریا در حمایت از خیزش مردم ایران

-توضیحاتی در مورد سوابق کاری خانم افروز رحیمیان ریاست کانون ایرانیان ویکتوریا

-توضیحات کلی درمورد فعالیت‌های کانون ایرانیان ویکتوریا

-آیا کانون ایرانیان ویکتوریا نیروی داوطلب قبول می‌کند؟

#رادیونشاط...#ناهیدامامی