اجتماعی

تقدیم به تمامی مهاجران در رنج و سختی/گفتگو با آقای فرهاد بندش پناهجوی که سالها در بازداشتگاه های استرالیا بود

تقدیم به تمامی مهاجران در رنج و سختی/گفتگو با آقای فرهاد بندش پناهجوی که سالها در بازداشتگاه های استرالیا بود

24/11/2022  تقدیم به تمامی مهاجران در رنج و سختی/گفتگو با آقای فرهاد بندش پناهجوی که سالها در بازداشتگاه های استرالیا بود


تقدیم به تمامی مهاجران در رنج و سختی

گفتگو با آقای فرهاد بندش پناهجوی که سالها در بازداشتگاه های استرالیا بود

شاید بتونیم بگیم از چالش برانگیز ترین مراحل زندگی انسان مهاجرت کردنه
در این میان اشخاصی بودند که سفر مهاجرت اونها با درس های بزرگی از زندگی همراه شده

امروز فرهاد بندش از مسیر پر پیج و خم سفر مهاجرتش برای ما حرف می زنه

#رادیونشاط..#ناهیدامامی