حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:خشونت خانوادگي يا خشونت خانگي Domestic violence

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:خشونت خانوادگي يا خشونت خانگي Domestic violence

26/11/2022  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو:خشونت خانوادگي يا خشونت خانگي Domestic violence


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو:خشونت خانوادگي يا خشونت خانگي Domestic violence

-تعريف خشونت از نگاه قانون

-مصداقي‌هابي كه عنوان خشونت داده مي‌شود در قانون 

-راه‌هاي مواجهه با آن

-رويه دادرسي در استراليا

-پاسخ به سوالات

#رادیونشاط.. #ناهیدامامی