ورزش

در قلمرو ورزش قسمت211- بررسی رخدادهای جام جهان فوتبال قطر، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

در قلمرو ورزش قسمت211- بررسی رخدادهای جام جهان فوتبال قطر، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

29/11/2022  در قلمرو ورزش قسمت211- بررسی رخدادهای جام جهان فوتبال قطر، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا


در قلمرو ورزش قسمت211- ویژه برنامه جام جهانی فوتبال قطر

بررسی رخدادهای جام جهان فوتبال قطر، همراه با محمد شهرابی ،کارشناس، تحلیلگر و روزنامه نگار ورزشی مقیم استرالیا

رادیو نشاط...مسعود ظهوری