حقوقی

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: عوامل موثر بر ریسک ویزای تحصیلی استرالیا ( عوامل موثر در GTE)

اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: عوامل موثر بر ریسک ویزای تحصیلی استرالیا ( عوامل موثر در GTE)

02/12/2022  اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا/- موضوع برنامه: عوامل موثر بر ریسک ویزای تحصیلی استرالیا ( عوامل موثر در GTE)


اعزام دانشجو و اخذ بورسیه تحصیلی از دانشگاه های معتبر استرالیا همراه با شهرام میرزائی عضو انجمن مشاوران تحصیلی استرالیا

موضوع برنامه: عوامل موثر بر ریسک ویزای تحصیلی استرالیا ( عوامل موثر در GTE)

عنوان مطالب:

-رشته انتخابی (ارتباط منطقی بین سابقه متقاضی و رشته انتخابی)
- اعتبار دانشگاه مبدأ و مقصد
-شرایط آکادمیک (معدل)
-گپ تحصیلی
-سطح زبان
-وابستگی در ایران و استرالیا (مالی، شغلی و عاطفی)
- سابقه ویزاهای قبلی

سوال مهم:

با توجه به این عوامل ریسک که توضیح دادید، چطور می‌توان ریسک ویزاها را کم کرد؟

#رادیونشاط.. #ناهیداماممی