کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ عیب کسان منگر و احسان خویش.. شعر از نظامی گنجوی با صدای جواد علی اکبر

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ عیب کسان منگر و احسان خویش.. شعر از نظامی گنجوی با صدای جواد علی اکبر

08/12/2022  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ عیب کسان منگر و احسان خویش.. شعر از نظامی گنجوی با صدای جواد علی اکبر


دکلمه های کوتاه و دلنشین/ عیب کسان منگر و احسان خویش.. شعر از نظامی گنجوی با صدای جواد علی اکبر