حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: حضانت فرزندان

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: حضانت فرزندان

21/12/2022  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: حضانت فرزندان


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو: حضانت فرزندان
-سن قانوني فرزند در دادرسي ها

-حقوق كودك
-سن ارتكاب جرم كودك از نگاه قانون
-كودك همسري

#رادیونشاط...#ناهیدامامی