حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت چهارم - بهترین استراتژی برای نمره زبان در ویزای اسکیل ورکر

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت چهارم - بهترین استراتژی برای نمره زبان در ویزای اسکیل ورکر

22/12/2022  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ قسمت چهارم - بهترین استراتژی برای نمره زبان در ویزای اسکیل ورکر


مهاجرت به استرالیا

پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور

قسمت چهارم - بهترین استراتژی برای نمره زبان در ویزای اسکیل ورکر

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت به استرالیا از شروع تا پاسپورت است.

#رادیونشاط..ناهید امامی