حقوقی

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌های مختلف استرالیا بر دولت به منظور افزایش پذیرش مهاجر و تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی/- کاهش زمان بررسی ویزاهای ۱۸۹ از حدود سه سال به سه ماه/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی توسط ایالت‌های مختلف /-اطلاعاتی در مورد مشکلات بررسی پرونده‌های شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌های مختلف استرالیا بر دولت به منظور افزایش پذیرش مهاجر و تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی/- کاهش زمان بررسی ویزاهای ۱۸۹ از حدود سه سال به سه ماه/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی توسط ایالت‌های مختلف /-اطلاعاتی در مورد مشکلات بررسی پرونده‌های شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات

18/01/2023  مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی /- فشار رسانه‌های مختلف استرالیا بر دولت به منظور افزایش پذیرش مهاجر و تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی/- کاهش زمان بررسی ویزاهای ۱۸۹ از حدود سه سال به سه ماه/- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی توسط ایالت‌های مختلف /-اطلاعاتی در مورد مشکلات بررسی پرونده‌های شهروندان افغانستان/-پاسخ به سوالات


مهاجرت به استرالیا، همراه با کارشناس مهاجرت استرالیا و نیوزلند دکتر سیروس احمدی

- فشار رسانه‌های مختلف استرالیا بر دولت به منظور افزایش پذیرش مهاجر و تسریع بررسی پرونده‌های مهاجرتی

- کاهش زمان بررسی ویزاهای ۱۸۹ از حدود سه سال به سه ماه

- صدور تعداد زیادی دعوت‌نامه‌های ۱۹۰ و ۴۹۱ ایالتی توسط ایالت‌های مختلف 

-اطلاعاتی در مورد مشکلات بررسی پرونده‌های شهروندان افغانستان

-پاسخ به سوالات

رادیو نشاط.. ناهیدامامی

-------------------

ضمن تشکر از شما مخاطبان خوب رادیو نشاط

شما می‌توانید سوالات مربوط به مهاجرت را از طریق
ایمیل و یا فیس بوک #رادیونشاط ارسال بفرمایید.

فیسبوک
https://www.facebook.com/radioneshat/

ایمیل
[email protected]