کتاب گویا-دکلمه-داستان

فال حافظ این هفته/ تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 23 ژانویه 2022

فال حافظ این هفته/ تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 23 ژانویه 2022

21/01/2023  فال حافظ این هفته/ تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 23 ژانویه 2022


فال حافظ این هفته/ تفالی بر حافظ همراه با بهار افشار در رادیو نشاط/ 22 ژانویه 2023