حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: /- وكالتنامه/ -وصيت نامه / -انحصار وراثت/ -اموال متوفي

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: /- وكالتنامه/ -وصيت نامه / -انحصار وراثت/ -اموال متوفي

01/02/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/موضوع گفتگو: /- وكالتنامه/ -وصيت نامه / -انحصار وراثت/ -اموال متوفي


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر "جاوید احمدی"وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو: - وكالتنامه -وصيت نامه  -انحصار وراثت -اموال متوفي

#رادیونشاط..ناهیدامامی