حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : پليس استراليا و مواجه با آن

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : پليس استراليا و مواجه با آن

02/03/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : پليس استراليا و مواجه با آن


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو : پليس استراليا و مواجه با آن

اگر پليس با ما تماس گرفت چه كنيم ؟

- حقوق شهروندي در مواجه با پليس
- حقوق متهم
- آيين دادرسي كيفري
- متهم
- مجرم
- پليس استراليا

#رادیونشاط..ناهیدامامی