اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: انواع مالیات در استرالیا

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: انواع مالیات در استرالیا

04/03/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/موضوع برنامه: انواع مالیات در استرالیا


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: انواع مالیات در استرالیا

۱.۱. مالیات بر کالا و خدمات GST

۱.۲. مالیات تکلیفی PAYG Withholding Tax

۱.۳. پیش پرداخت مالیاتی PAYG Instlament Tax

۱.۴. مالیات بر درآمد یا سود Income Tax

۱.۵. مالیات بر سود سرمایه Capital Gain Tax

۱.۶. مالیات بر مزایای جانبی Fringe Benefit Tax

#رادیونشاط...ناهید امامی