حقوقی

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ پیک مپ بیزینسی 27 / -خرید یا راه اندازی برای ۸۸۸ بعد از کوید (تکمیلی)/ _ شرایط ویزای ۱۸۸ با توجه به وقفه ایجاد شده

مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/  پیک مپ بیزینسی 27 / -خرید یا راه اندازی برای ۸۸۸ بعد از کوید (تکمیلی)/ _ شرایط ویزای ۱۸۸ با توجه به وقفه ایجاد شده

06/04/2023  مهاجرت به استرالیا - پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور/ پیک مپ بیزینسی 27 / -خرید یا راه اندازی برای ۸۸۸ بعد از کوید (تکمیلی)/ _ شرایط ویزای ۱۸۸ با توجه به وقفه ایجاد شده


مهاجرت به استرالیا 

پیک مپ اسکیل ورکر مخصوص ویزای کار استرالیا همراه با کارشناس مهاجرت آقای مصطفی هماپور

پیک مپ بیزینسی 27

-خرید یا راه اندازی برای ۸۸۸ بعد از کوید (تکمیلی)

- شرایط ویزای ۱۸۸ با توجه به وقفه ایجاد شده

پیک مپ، روش مدرن مهاجرت کارآفرینی استرالیا برای دریافت ویزای ۸۸۸ از شروع تا پاسپورت است.

رادیونشاط..ناهید امامی