حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو: رويه دادرسی پرونده‌های حقوقی بخصوص مطالبات مالی و مطالبه‌ی دین

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو: رويه دادرسی پرونده‌های حقوقی بخصوص مطالبات مالی و مطالبه‌ی دین

21/04/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو: رويه دادرسی پرونده‌های حقوقی بخصوص مطالبات مالی و مطالبه‌ی دین


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو: رويه دادرسی پرونده‌های حقوقی بخصوص مطالبات مالی و مطالبه‌ی دین

-دادگاه در استراليا

-مطالبه طلب -حقوقی
-باز پرداخت دين مالی
-حقوق كارگر - كارفرما

-کلاه برداری مالی
-مصادره اموال

#رادیونشاط..ناهیدامامی