حقوقی

تفاوت بین ویزای 3 ساله و 5 ساله استرالیا/ اداره مهاجرت استرالیا 11000 ویزای دانشجوی را کنسل کرد /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا

تفاوت بین ویزای 3 ساله و 5 ساله استرالیا/ اداره مهاجرت استرالیا 11000 ویزای دانشجوی را کنسل کرد /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا

14/01/2016  تفاوت بین ویزای 3 ساله و 5 ساله استرالیا/ اداره مهاجرت استرالیا 11000 ویزای دانشجوی را کنسل کرد /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا