کتاب گویا-دکلمه-داستان

دکلمه های کوتاه و دلنشین/ شعر سلام به مخاطبان رادیو نشاط/ با تشکر از خانم مرجان خالقی نگارنده و سراینده این شعر دلنشین

دکلمه های کوتاه و دلنشین/  شعر سلام  به مخاطبان رادیو نشاط/ با تشکر از خانم مرجان خالقی نگارنده و سراینده این شعر دلنشین

24/05/2023  دکلمه های کوتاه و دلنشین/ شعر سلام به مخاطبان رادیو نشاط/ با تشکر از خانم مرجان خالقی نگارنده و سراینده این شعر دلنشین


دکلمه های کوتاه و دلنشین

شعر سلام به مخاطبان رادیو نشاط

با تشکر از خانم مرجان خالقی نگارنده و سراینده این شعر دلنشین