حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : قوانين بیزينس در استراليا

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : قوانين بیزينس در استراليا

26/05/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : قوانين بیزينس در استراليا


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو : قوانين بیزينس در استراليا

خريد و فروش بیزينس

حقوق كسب و كار

حقوق قراردادها

حقوق تجارت

#رادیونشاط..ناهیدامامی