اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/       موضوع برنامه: آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه

27/05/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: آشنایی با مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟

فهرست دارایی ها و معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه

وقتی یک دارایی به دست می آورید چه کاری باید انجام دهید

تخفیف 50 درصدی مالیات بر عایدی سرمایه

چه اتفاقی می افتد اگر با فروش یک دارایی ضرر کنید

#رادیونشاط..ناهید امامی