حقوقی

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : تقسيم اموال زوجين بعد از طلاق

قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : تقسيم اموال زوجين بعد از طلاق

22/06/2023  قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری/ موضوع گفتگو : تقسيم اموال زوجين بعد از طلاق


قوانین حقوقی استرالیا همراه با دکتر جاوید احمدی وكيل دادگستری دادگاه های استراليا مشاوره حقوقی خانواده و كيفری

موضوع گفتگو : تقسيم اموال زوجين بعد از طلاق Financial Settlements

-دادگاه خانواده

-تقسيم اموال زوجين
-نفقه