اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع : آیا قصد دارید از شرکت خود پول بگیرید؟ مراقب این مسائل باشید.

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/       موضوع : آیا قصد دارید از شرکت خود پول بگیرید؟ مراقب این مسائل باشید.

01/07/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع : آیا قصد دارید از شرکت خود پول بگیرید؟ مراقب این مسائل باشید.


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع : آیا قصد دارید از شرکت خود پول بگیرید؟ مراقب این مسائل باشید.

رایج ترین راه‌های خارج کردن پول از شرکت شما چیست؟

چه کاری می‌تواند به اشتباه انجام شود؟

قوانین بخش 7 الف چیست و چگونه کار می کنند.

رادیونشاط..ناهید امامی