کودک و نوجوان

سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:پوکمون ها/ گوینده:سام زرین

سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:پوکمون ها/ گوینده:سام زرین

05/07/2023  سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:پوکمون ها/ گوینده:سام زرین


سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان

این برنامه:پوکمون ها

 گوینده:سام زرین

تهیه شده در استودیوزرین

تقدیم به کودکان از سوی رادیو نشاط استرالیا