کودک و نوجوان

سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:دایناسورها/ گوینده:سام زرین

سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:دایناسورها/ گوینده:سام زرین

18/07/2023  سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان/ این برنامه:دایناسورها/ گوینده:سام زرین


سامی تاک ، برنامه ای برای کودکان

این برنامه:دایناسورها

 گوینده:سام زرین

تهیه شده در استودیوزرین

تقدیم به کودکان از سوی رادیو نشاط استرالیا