اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: چک لیست استخدام کارمندان

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: چک لیست استخدام کارمندان

04/08/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: چک لیست استخدام کارمندان


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: چک لیست استخدام کارمندان

-در مورد نوع کارمند تصمیم بگیرید

-ارزیابی هزینه اشتغال

-استخدام کارمند

-برای کارمند جدید آماده شوید

-مبلغ صحیح را به کارمند خود بپردازید

-پرداخت مالیات و بازنشستگی

-سوابق مورد نیاز را نگه دارید

-گزارش پرداخت ها، مالیات و بازنشستگی

-قوانین مربوط به پایان کار را بدانید

#رادیونشاط..ناهید امامی