اجتماعی

آشنائی با قوانین رانندگی در استرالیا / گفتگو با آقای جمال انصاری مربی آموزش و ممتحن رانندگی در استرالیای جنوبی

آشنائی با قوانین رانندگی در استرالیا / گفتگو با آقای جمال انصاری مربی آموزش و ممتحن رانندگی در استرالیای جنوبی

10/08/2023  آشنائی با قوانین رانندگی در استرالیا / گفتگو با آقای جمال انصاری مربی آموزش و ممتحن رانندگی در استرالیای جنوبی


آشنائی با قوانین رانندگی در استرالیا

گفتگو با آقای جمال انصاری مربی آموزش و ممتحن رانندگی در استرالیای جنوبی

-اخذ گواهینامه و یادگیری برای نوجوانان

-روش رانندگی و اخذ گواهینامه بعد از مهاجرت

-رانندگی روزمره و خطرات،تصادف،جریمه پوینت ،تاثیرات رانندگی با خوردن مشروب و مواد مخدر

-رانندگی سالم و با حوصله و بدون خستگی و لذت بردن از رانندگی

رادیونشاط..ناهید امامی