اقتصادی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: انواع ساختار بیزینس در استرالیا و تعهدات مالیاتی کلیدی

نکات کلیدی امور حسابداری همراه با  آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: انواع ساختار بیزینس در استرالیا و تعهدات مالیاتی کلیدی

24/08/2023  نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا/ موضوع برنامه: انواع ساختار بیزینس در استرالیا و تعهدات مالیاتی کلیدی


نکات کلیدی امور حسابداری همراه با آقای حامد خلیلی کارشناس خبره و مدیر گروه حسابداری 888 در استرالیا

موضوع برنامه: انواع ساختار بیزینس در استرالیا و تعهدات مالیاتی کلیدی

-تجارت شخصی

-تجارت شراکتی

-شرکت

تراست

رادیونشاط..ناهید امامی