سلامت

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : روش صحیح هدف‌گزاری در زندگی

مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : روش صحیح هدف‌گزاری در زندگی

30/08/2023  مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا/ موضوع برنامه : روش صحیح هدف‌گزاری در زندگی


مشاور کودک و نوجوان ، ارتباط با همسر و خانواده ، خودآگاهی ، مهاجرت همراه با خانم موژان رستگار فارغ التحصیل رشته روانشناسی و مشاوره از استرالیا

موضوع برنامه : روش صحیح هدف‌گزاری در زندگی

-چگونگی تبدیل رویا به هدف

-برنامه‌ریزی‌ها و موانع احتمالی

-فرمول آلویت بندی کارها

-تعریف دقیق هدف

-اهداف را بزرگ انتخاب کنیم یا کوچک؟

-چه خصوصیاتی باید برای رسیدن به اهداف داشته باشیم؟

#رادیونشاط..ناهید امامی