فرهنگ وهنر

مثل آباد/ موضوع :به امید منه منانی / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

مثل آباد/ موضوع :به امید منه منانی / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر  رادیو نشاط

07/10/2023  مثل آباد/ موضوع :به امید منه منانی / برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط


مثل آباد/ موضوع :به امید منه منانی 

برنامه ای از گروه فرهنگ و هنر رادیو نشاط

درهر قسمت از این برنامه یک ضرب‌المثل فارسی در قالب داستان به تصویر کشیده میشود.

 تهیه کننده: مجید زرین