کتاب گویا-دکلمه-داستان

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت اول پیشگفتار

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت اول پیشگفتار

10/10/2023  چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت اول پیشگفتار


چار سفر

شاعر افراز ، با صدای بهار افشار

قسمت اول پیشگفتار

 کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا