حقوقی

ویزای اسکیل،بدلیل ارائه مدرک تقلبی به اداره مهاجرت کنسل شد/خبرهای خوب و بد مهاجرتی /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا

ویزای اسکیل،بدلیل ارائه مدرک تقلبی به اداره مهاجرت کنسل شد/خبرهای خوب و بد مهاجرتی /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا

28/01/2016  ویزای اسکیل،بدلیل ارائه مدرک تقلبی به اداره مهاجرت کنسل شد/خبرهای خوب و بد مهاجرتی /پاسخ به سئولات مهاجرین و پناهندگان در استرالیا