کتاب گویا-دکلمه-داستان

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت سوم ..پیشامد/ کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت سوم ..پیشامد/  کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا

19/10/2023  چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت سوم ..پیشامد/ کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا


چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار

قسمت سوم ..پیشامد

کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا