کتاب گویا-دکلمه-داستان

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت پنجم..شفاگر/ کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا

چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت پنجم..شفاگر/ کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا

01/11/2023  چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار /قسمت پنجم..شفاگر/ کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا


چار سفر / شاعر افراز ، با صدای بهار افشار

قسمت پنجم..شفاگر

کاری از گروه فرهنگ و ادبیات رادیو نشاط استرالیا