اجتماعی

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده سازمان همیاری ایرانیان نیوساوت ولز استرالیا/گفتگو با سیامک قهرمان، رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده سازمان همیاری ایرانیان نیوساوت ولز استرالیا/گفتگو با سیامک قهرمان، رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز

12/12/2023  عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده سازمان همیاری ایرانیان نیوساوت ولز استرالیا/گفتگو با سیامک قهرمان، رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز


عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده سازمان همیاری ایرانیان نیوساوت ولز استرالیا

گفتگو با سیامک قهرمان، رییس هیئت مدیره سازمان همیاری ایرانیان نیو ساوت ولز

#رادیونشاط...#ناهید امامی

در سال 1986، عده ای از ایرانیان دور هم جمع شده و این سازمان را پی ریزی کردند و عده ای از میان همین افراد به عنوان موسس انتخاب شدند. 

سازمان همیاری ایرانیان سازمانی است مستقل و غیر انتفاعی که هدف آن حفاظت از منافع اجتماعی و فرهنگی ایرانیان در ایالت نیوساسولز  است.
این امر به طور عمده از طریق ارائه اطلاعات،مشاوره خدمات رفاهی و فرهنگی در چهارچوب قوانین استرالیا و ایالت نیوساسولزانجام می شود.