اجتماعی

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی/ گفتگو با خانم شهرزاد رواجی،رئیس هییت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی/ گفتگو با خانم شهرزاد رواجی،رئیس هییت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

28/12/2023  عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی/ گفتگو با خانم شهرزاد رواجی،رئیس هییت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی


عملکرد سال 2023 و اعلام برنامه های آینده انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

گفتگو با خانم شهرزاد رواجی،رئیس هییت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی

#رادیونشاط..ناهیدامامی

انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی فعالیت های خود را در چهارچوب اساسنامه مدون و مصوب خود به انجام می رساند.

اهداف اصلی انجمن عبارتند از:

  • ایجاد همبستگی و حفظ ارزشهای فرهنگی ایرانی در بین ایرانیان مقیم استرلیای جنوبی
  • شناساندن فرهنگ ایرانی در جامعه چند فرهنگی استرالیا
  • کمک ، راهنمایی و حمایت ایرانیان مخصوصاً در بدو ورود آنها به استرالیا
  • برگزاری برنامه های فرهنگی ، هنری ، اجتماعی و ورزشی برای ایرانیان استرالیای جنوبی
  • همکاری با سایر موسسات و سازمانهای قومی و فرهنگی و موسسات دولتی که در زمینه کمک به جوامع و گروه های قومی و فرهنگی فعالیت مینمایند
  • تهیه مکانی مناسب به عنوان مرکزی برای انجام کارهای سازمان