طنز -سرگرمی

ایستگاه خبر (86) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ تلاش می نمایند.

ایستگاه خبر (86) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ تلاش می نمایند.

17/01/2024  ایستگاه خبر (86) - اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از رادیو نشاط استرالیا/اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز/این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ تلاش می نمایند.


ایستگاه خبر (86)

اخبار شنیدنی و جذاب جهان برنامه ای از #رادیونشاط_استرالیا

اسپانسر:شرکت حسابداری میزائیل پارتنرز

این برنامه بصورت ویژه تقدیم میشود به همه عزیزانی که در عرصه فرهنگ تلاش می نمایند.

---------- 

 شرکت حسابداری MIZAEL PARTNERS با مدیریت آقای #رایان_میرزائی

 تلفن ویژه فارسی زبانان:
0421215955
وبسایت:
https://www.mizaelpartners.com.au/