علمی ، فن آوری

تحول بزرگ در علم پزشکی، گفتگو با مخترع قرص هوشمند پرفسور کورش کلانتر زاده از دانشگاه RMIT ملبورن

تحول بزرگ در علم پزشکی، گفتگو با مخترع قرص هوشمند  پرفسور کورش کلانتر زاده از دانشگاه RMIT ملبورن

20/11/1394  تحول بزرگ در علم پزشکی، گفتگو با مخترع قرص هوشمند پرفسور کورش کلانتر زاده از دانشگاه RMIT ملبورن